Wordless Wednesday: Spicebush Swallowtail

Check out this beauty!

Spicebush Swallowtail on Tropical Milkweed